english EN

Architektura

Obytný soubor Trlicova je příkladem komorního rezidenčního bydlení. Urbanistické řešení zástavby reaguje na charakter pozemku, jeho tvar, rozlohu a orientaci ke světovým stranám. Návrh zohledňuje rovněž blízkost řeky Jičínky, jejíž koryto je regulované a dle aktuálních podkladů pojme objem stoleté vody.

Řešené území dosud mělo charakter parku tvořícího okolí mateřské školy. Podobu parku bude mít také konečná úprava venkovních ploch resortu.

Do plochy pozemku je vsazena pětipodlažní budova kaskádového typu pro zachování relaxační plochy kolem domu v optimálním rozsahu. Jedná se o kompozici jejíž výška odpovídá zhruba výšce sousedního bytového domu.

Hmota domu je orientována rovnoběžně s vodním tokem Jičínky, jako nejvýznamnější linie lokality. Záměrně je situována na jednu stavební čáru, aby bylo umocněno prolnutí se zelení a sousední říčkou. Snaha zachovat v maximální míře stávající vzrostlou zeleň i propojení zeleně s bytovou funkcí vedla ke sjednocení daného počtu bytů do jedné hmoty. Komfortní terasy i střecha objektu jsou navrženy jako zelené. Záměrem bylo, aby zeleň – zahrada byla pouze kolem jednoho mohutného monobloku. Hmota domu je půdorysu 48,2 × 34 m a má pět nadzemních podlaží.

Parkování bude umístěno pod úrovní terénu a vstupy do domu z parkoviště budou realizovány přes podzemní podlaží objektu, kde se budou nacházet sklepní boxy pro jednotlivé byty. Parkovací garáž je určena výhradně pro obyvatele areálu, je situována pod domem. Díky podzemnímu parkování bude u domu pouze menší plocha parkoviště a je možné zachovat v nadzemní části exteriéru parkovou úpravu s převládajícím rozsahem zelených ploch.

Ze strany od koryta Jičínky bude pozemek bytového domu kopírovat původní úroveň terénu pro zachování přirozeného charakteru prostoru a zároveň vytvoří parkový areál pro bytový komplex.

Projekt již obdržel stavební povolení a je v předrealizační fázi.

— Ing. Pavel Losert / Project manager / KS Residential Properties

Kaskádový bytový dům Trlicova